VOORWAARDEN

 Gegevens eigenaar

Smoking Paradise.  is een werknaam van:
Christophe De Dobbelaere.
Museumstraat 3
9220 Hamme

E-mail: Smokingparadise1@gmail.com

BTW-NUMMER BE0761539278
RPR Dendermonde

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van Smoking Paradise. De toegang tot, of het gebruik van deze website is ondergeschikt aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden (GV). Door deze website te betreden of te gebruiken stemt u in met de gebruiksvoorwaarden. Bent u het niet eens met de gebruiksvoorwaarden, dan mag u deze website niet betreden.

Copyright

De volledige inhoud van deze website en het eigendom van xxx worden beschermd door het auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smoking Paradise  is het strikt verboden de inhoud te kopiëren, behalve voor niet-commercieel individueel gebruik; ook nadien mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld. Behoudens andersluidende bovenstaande bepaling is het verboden informatie, tekst of documenten op deze website of eender welk deel daarvan in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden, alsook om afgeleid werk te creëren op basis van de afbeeldingen, tekst of documenten op de website. Elke kopie van dit document of een deel daarvan moet dit bericht inzake copyright en alle andere kennisgevingen inzake eigendom vermelden.

Handelsmerken

Behoudens andersluidende vermelding zijn alle productnamen handelsmerken van xxx of van haar eventuele dochterondernemingen of aanverwante bedrijven. Het gebruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en kan een inbreuk vormen op de wetgeving betreffende auteursrecht of handelsmerken.

Schade

Door deze website te betreden, gaat u ermee akkoord Smoking Paradise te vergoeden voor alle schade die voortvloeit uit eender welke inbreuk die u begaat op deze gebruiksvoorwaarden.

Inhoud

Alle gegevens op deze website hebben uitsluitend informatieve of educatieve doeleinden. Smoking Paradise levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Smoking Paradise kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, inclusief directe of incidentele schade, die voortvloeit uit het betreden of gebruiken van deze website, uit de onmogelijkheid om de website te gebruiken of voor fouten of weglatingen in de inhoud op deze website. Smoking Paradise verwerpt alle aansprakelijkheid voor de inhoud of de aard van de websites van derden die met deze website zijn verbonden.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via het algemeen contactformulier. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Smoking Paradise verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasbaar recht

Deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil dat uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeit, wordt voor de hoven en rechtbanken van Dendermonde gebracht.

Varia

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling geacht niet te bestaan en doet ze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen. Smoking Paradise behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden bij te werken en de inhoud van haar website te allen tijde aan te passen.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de huidige of terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” ( tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers wereldwijd, inclusief in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Privacybeleid

Smoking Paradise hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Smoking Paradise verwerkt deze persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op het contactformulier van www.zwerte.be. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Smoking Paradise kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Smoking Paradise website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Smoking Paradise website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Verwerkingsdoeleinden

 Smoking Paradise verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden (i.e. transport en levering), zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Smoking Paradise verbonden zijn of met enige andere partner van Smoking Paradise . Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden of louter om marketingdoeleinden door gegeven. Smoking Paradise garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding), namelijk 7 jaar.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen.

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens

Smoking Paradise
Museumstraat 3 – 9220 Hamme
E-mail Smokingparadise1@gmail.com

BTW BE0761539278
RPR Dendermonde

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Smoking Paradise, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Museumstraat 3 – 9220 Hamme, BTW BE0761539278, RPR Dendermonde, met als werknaam Smoking Paradise biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Smoking Paradise moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Smoking Paradise aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen op onze publieke website zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Smoking Paradise niet. Smoking Paradise is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Smoking Paradise is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. hoeveelheden, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Smoking Paradise. Smoking Paradise kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Bestellen op www.Smokingparadise.be kan eenvoudig door producten aan uw winkelmandje toe te voegen. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet u eerst registreren en een account aanmaken. Leveringen zullen gebeuren door Bpost of DPD. Betalingen worden verzorgd door Mollie.com. We proberen steeds verschillende betaalmogelijkheden toe te voegen aan onze website. Via Bancontact kan je via de QR code betalen met de bank-, bancontact- of payconiq app op je smartphone of vul je kaartgegevens in. Via overschrijving is ook mogelijk. Hou er rekening mee dat dit niet het rekeningnummer is van Smoking Paradise  maar dat van Mollie.com. Gebruik steeds de aangeleverde gestructureerde mededeling om ervoor te zorgen dat de betaling bij ons toekomt. 

Smoking Paradise is steeds gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Alle info uit onderdeel leveringsinformatie is ook hier van toepassing.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Smoking Paradise.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Smoking Paradise te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Smoking Paradise.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Smoking Paradise via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Smoking Paradise heeft meegedeeld, terugzenden. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Smoking Paradise zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Smoking Paradise alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Smoking Paradise op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Smoking Paradise wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Smoking Paradise geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Smoking Paradise betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Smoking Paradise en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Smoking Paradise.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Smoking Paradise zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Smoking Paradise is bereikbaar via het contactformulier op de website of per post op het volgende adres Museumstraat 3, 9220 Hamme. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Bestellen kan uitsluitend via onze website www.smokingparadise.be. Wij vragen ook om bestellingen onmiddellijk online te betalen. Echter kan het soms zijn dat we na afspraak een losse factuur sturen waarop volgende voorwaarden van toepassing zijn:
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Smoking Paradise beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoud  Smoking Paradise zich het recht voor de niet- of gedeeltelijk betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Smoking Paradise om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Abonnementen

Graag verwijzen wij u door naar de tab van Abonnementen.

Artikel 13: Opzettelijk misbruik van ons systeem

Bij opzettelijk misbruik van ons cadeaubon systeem, bestelprocedure, kortingssysteem of eender welk ander onderdeel of pagina op onze webshop, op eender welk vlak, zullen wij niet enkel de bestelling(en) annuleren, maar ook elk tegoed intrekken en heeft u geen recht op vergoeding.
Dit misbruik kan gaan over een technische fout in ons systeem waar we niet van op de hoogte zijn, hacking van onze webshop, phishing, enz…

Geleden schade door dit misbruik zal geheel doorgerekend worden. Indien er sprake is van diefstal of een ander strafbaar feit, zullen wij steeds aangifte doen bij de politie.

Mocht u een fout merken in onze webshop, vragen wij vriendelijk ons dit te melden zodat we een gepaste oplossing kunnen bieden.

Webshops zijn ook vaak het slachtoffer van een cyber-attack. Een aanval van robots om de site lam te leggen of misbruik te maken van ons systeem. Wij doen steeds ons uiterste best ons te beschermen tegen dit soort van aanvallen door het continu en automatisch updaten van onze website naar de nieuwste systemen en het uitvoeren van veiligheidspatches. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de acties van derden met slechte bedoelingen en vragen op zo’n moment begrip voor de situatie waarbij we allen slachtoffer zijn. Weet dat wij steeds onze uiterste best zullen doen om de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen,  geleden schade op te meten en hiervoor een gepaste oplossing voor te bieden.

De betalingen die uitgevoerd worden op onze website vallen onder de voorwaarden van Mollie.com (onze betaalpartner).

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Smoking Paradise . Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Elk geschil dat uit deze voorwaarden voortvloeit, wordt voor de hoven en rechtbanken van Dendermonde gebracht.

Transport

Smoking Paradise levert via de transportdiensten van Bpost of DPD. Als wij beschikken over een geldig e-mailadres wordt u per e-mail verwittigd van de levering.

Onze goederen wordt franco geleverd binnen België vanaf een factuurbedrag van meer dan €50. Voor bestellingen met een factuurbedrag die lager dan €50 is, wordt een vaste transportprijs van €5 gerekend. Wenst u vanuit een ander land te bestellen, is een franco levering mogelijk vanaf een factuurbedrag van meer dan €50. Voor bestellingen met een factuurbedrag die lager dan €50 is, wordt een vaste transportprijs van €8 gerekend

Ruilen

  • Het product is niet geopend of gebruikt en dus herverkoopbaar.
  • Retourneren kan uitsluitend na een schriftelijke goedkeuring door ons.
  • Retours zijn op kosten van de klant, tenzij het een fout langs onze kant betreft.

Retour adres is Sùoking Paradise, museumstraat 3 , 9220 Hamme.